Gebruiksvoorwaarden Toeterniettoe.be

Versie 2 februari 2021

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van Toeterniettoe (feitelijke vereniging).

Door deze website te gebruiken en/of te registreren voor een gebruikersaccount op deze website verklaar je je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

1. Algemeen

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Toeterniettoe is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website.

Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Toeterniettoe.

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor geregistreerde gebruikers zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Toeterniettoe.

2. Toegang tot en gebruik van de website

2.1 Toegang tot de website
Toegang tot en gebruik van de website is gratis tenzij anders vermeld.

2.2 Gebruik van de website
Je mag de website niet gebruiken:

 • Voor enig onwettig doel;
 • Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of andere schadelijke bestanden of programma’s;
 • Op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de website wordt onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de website wordt aangetast;
 • Voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de gebruiker;
 • Voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam of enige andere ongewenste berichten;
 • Op enigerlei wijze die onrechtmatig is ten opzichte van Toeterniettoe en/of een derde;
 • Om inbreuk te maken op de rechten van Toeterniettoe of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy.

2.3 Toegang tot het jongerenplatform
Om het jongerenplatform te kunnen gebruiken, heb je een actieve gebruikersaccount nodig. Bij het inschrijven voor een gebruikersaccount zal je gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals je e-mailadres, wachtwoord, gebruikersnaam en geboortedatum. De verwerking van deze gegevens gebeurt conform onze privacyverklaring.

Aangezien het platform voorbehouden is voor jongeren t.e.m. 30 jaar, moet je jouw leeftijd bewijzen. De instructies om je leeftijd te verifiëren staan in de e-mail die je ter bevestiging van je inschrijving ontvangt. Eenmaal je de verificatieprocedure correct hebt doorlopen, zal een moderatoren jouw account activeren. Moderatoren volgen nieuwe registraties en wijzigingen aan gebruikersaccounts actief op. Ingeval van twijfel over de meegedeelde gegevens, kunnen de moderatoren bijkomende informatie opvragen om de identiteit van de gebruiker te verifiëren.

Voor je gebruikersaccount zal je gebruik maken van een wachtwoord. Je moet een wachtwoord kiezen dat niet voor de hand liggend is en voldoende veilig is. Jouw wachtwoord is persoonlijk en je mag dit aan niemand meedelen. Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om je account en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als je een computer deelt met anderen, moet je uitloggen voordat je onze website verlaat, om de toegang tot je gegevens te beschermen tegen toegang door andere gebruikers. Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw wachtwoord worden uitgevoerd.

2.4 Gebruik van het jongerenplatform
Aanvullend op punt 2.2 mag je het jongerenplatform niet gebruiken:

 • Om te pesten, te breiden en/of andere gebruikers in verlegenheid te brengen, te beangstigen of ongewenste aandacht te geven. Dit omvat o.a. het plaatsen van beledigend en/of aanstootgevende materiaal, herhaald ongewenste berichten verzenden en het aanvallen van een gebruiker op basis van ras, gender, seksuele identiteit, religie enzoverder. Haatdragende uitlatingen worden niet getolereerd.
 • Voor het plaatsen, verzenden of verwijzen naar materiaal dat gewelddadig, seksueel expliciet, beledigend, lasterlijk, obsceen, haatdragend en/of racistisch is of inbreuk maakt op de persoonlijke privacy.
 • Om bewust een fictief personage te creëren of je voor te doen als een andere persoon.
 • Om foute informatie op te geven of informatie te verbergen binnen je Toeterniettoe-account en -profiel.
 • Om andere gebruikers en/of hun reacties onterecht te rapporteren.
 • Om elke vorm van inhoud, zoals profielinformatie, contactgegevens, inhoud van een privégesprek enzoverder openbaar te maken, op iedere wijze.

3. Links

3.1 Links naar de website Toeterniettoe.be
Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de website Toeterniettoe.be. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres 'toeterniettoe.be' moet duidelijk zichtbaar zijn.

3.2 Links naar andere websites beheerd door Toeterniettoe
Deze website bevat links naar andere Toeterniettoe-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.

3.2 Links naar websites beheerd door derden
De Toeterniettoe-websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Toeterniettoe controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Toeterniettoe en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Toeterniettoe de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

4. Gebruik naam en logo

Gebruik van de naam en/of het logo van Toeterniettoe is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Toeterniettoe. Toeterniettoe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik of bedrieglijk gebruik van haar naam en/of logo.

5. Niet-naleven van deze gebruiksvoorwaarden

Het jongerenplatform wordt gecontroleerd door moderatoren en beheerders. Moderatoren zijn verantwoordelijk voor de controle van nieuwe gebruikersaccounts, inhoud en reacties. Beheerders hebben toegang tot alle inhoud van de website en het gebruikersplatform in het kader van de controle op de naleving van deze voorwaarden.

Toeterniettoe kan beslissen om jouw account tijdelijk of permanent te blokkeren of verwijderen indien je je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Toeterniettoe is in geen geval verplicht om deze blokkering of verwijdering te motiveren. De gegevens van jouw gebruikersaccount kunnen aan de politiediensten of gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als Toeterniettoe dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud die door jou werd meegedeeld.

6. Klachten

Je hebt de mogelijkheid om reacties en gebruikers die niet aan deze voorwaarden voldoen te rapporteren. Een moderator of beheerder zal jouw rapportering onderzoeken.

Je kan onwettige, ongepaste of schadelijke inhoud ook melden via moderatoren@toeterniettoe.be.

Bij deze melding vragen we je steeds volgende gegevens mee te delen:

 • Je naam, gebruikersnaam en e-mailadres;
 • Een precieze aanduiding/omschrijving van de onwettige, ongepaste of schadelijke inhoud en de plaatst waar deze zich bevindt;
 • Jouw argumenten of bewijzen waarom je overtuigd bent dat deze inhoud onwettig, ongepast of schadelijk is en dus van de website moet verwijderd worden

7. Verwerking van persoonsgegevens (privacyverklaring)

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via Toeterniettoe.be en het jongerenplatform zijn onderworpen aan onze privacyverklaring.

8. Aanpassing aan deze gebruiksvoorwaarden

Toeterniettoe kan deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. Wanneer we veranderingen aan deze gebruiksvoorwaarden aanbrengen, vermelden we de datum van de recentste versie bovenaan dit document. Bij belangrijke wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden en/of de privacyverklaring, brengen we je hiervan op de hoogte via e-mail en/of door een bericht te plaatsen op onze website.